Nové objednávky a změny v objednávkách je potřeba nahlásit min. 3 pracovní dny předem na email: objednavky@fiteat.cz. Platba převodem - PŘEDEM.

cz

Obchodní podmínky | FITeat

Všeobecné obchodní a dodací podmínky - spotřebitelé
Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto „Všeobecných obchodních a dodacích podmínek pro rok 2019" (dále jen dodací podmínky) rozumí prodávající NUVYS FOOD s.r.o. , Mankovice 138, 742 35 Odry, Česká republika, IČ: 25388495, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17741.

Tyto dodací podmínky precizují podmínky zásilkového prodeje výrobků. Dodací podmínky dále upravují prodej za použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

Zboží lze objednat:
 • zasláním písemné objednávky na e-mail: objednavky@fiteat.cz
 • telefonicky na čísle: +420 737 421 688
 • za použití diagramu „Objednávka" na webové adrese prodávajícího www.fiteat.cz
Povinné náležitosti objednávky, ochrana osobních údajů

Při použití prostředků komunikace na dálku musí objednávka obsahovat informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí kupní smlouvy. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně spotřebitele. Objednávka je dostatečně určitá, je-li v ní označeno zboží katalogovým číslem a požadovaný počet balení; objednávka dále musí obsahovat násl. údaje: jméno a příjmení, adresu na kterou má být výrobek zaslán, tj.: jméno a příjmení, název ulice, číslo popisné, město, PSČ, kontakt ve formě telefonního čísla, popř. e-mail, souhlas s uzavřením kupní smlouvy za podmínek stanovených těmito dodacími podmínkami.

Neobsahuje-li objednávka povinné údaje, popř. je li z jakéhokoliv důvodu neurčitá, nelze jí vyhovět.

Informace dle odstavce 1. jsou v souladu s platným právem (zejm.: zák. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění) zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu s výjimkou oznámení jména, příjmení a adresy příjemce objednávky subjektu zajišťujícímu doručení objednávky.

Jakmile pomine účel, pro který byly Vaše osobní údaje zpracovány (případně na základě Vaší žádosti) provedeme likvidaci těchto údajů, s výjimkou zákonem stanovených případů týkajících se uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Prodávající uchovává po nezbytně nutnou dobu pouze Vaše objednávky včetně fakturačních a dodacích údajů. Objedná-li si spotřebitel výrobek objednávkou obsahující povinné náležitosti dle odst. 1 tohoto článku se má zato, že souhlasí se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku.

Potvrzení objednávky, uzavření kupní smlouvy

Spotřebitel je oprávněn zaslat prodávajícímu objednávku při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku pouze tehdy, seznámil-li se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy s obsahem těchto dodacích podmínek.

Úhrada objednávky:
 • Po objednání Vám v co nejkratším možném termínu přijde potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailu,kde bude uvedeno číslo účtu a variabilní symbol objednávky (při platbě nutno uvést pro snažší dohledatelnost platby).
 • Pokud požadujete platbu hotově (nutno uvést v objednávce) platba proběhne prostřednicvím rozvozového kurýra.
 • Možnost platby formou stravenek s 10% navýšením ceny - manipulační poplatek.
Objednání a výluky v objednávce:
 • Objednávku je potřeba udělat nejpozději 48 hod. před datumem prvního závozu prostřednictvím objednávkového formuláře nebo e-mailem na objednavky@fiteat.cz
 • Výluku stravy lze provést nejpozději 48 hod. před datumem požadované výluky zasláním požadavku na e-mail objednavky@fiteat.cz
Storno objednávky:
 • Za zrušení objednávky si účtujeme "stornopoplatek" ve výši 30 % z celkové částky objednávky.
Dodací podmínky, náklady na dodání:
 • Dodávky jsou realizovány vždy v termínu dle objednávky zákazníka, cena dopravy je v závislosti na možnostech rozvozových tras.
 • Distribuce objednávek je realizována prostřednictvím našich kurýrů.
Odpovědnost za vady, záruka a reklamace:
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy má kupující právo zakoupené produkty reklamovat.
 • Reklamaci je nutné podat písemně.
Závěrečné ustanovení

Znění těchto obchodních a dodacích podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil v době uskutečnění objednávky.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020.

Zpracování osobních údajů od 1.2.2019
Pro objednání zboží a jeho dodání je nevyhnutelné, aby zákazník poskytl své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt.Tyto nebudou poskytovány třetím osobám pouze využívány pro newsletterové informace Našim zákazníkům.

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost NUVYS FOOD s.r.o., se sídlem Mankovice 138, 742 35 ODRY, IČO: 253 88 495, DIČ: CZ25388495, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17741, důsledně dbá na ochranu soukromí zákazníků i jiných fyzických osob, jejichž osobní údaje zpracovává v souvislosti se svou činností. Osobní údaje zákazníků zpracovává plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí vše pro to, aby osobní údaje byly dostatečně zabezpečeny a chráněny před zneužitím.

Účelem tohoto dokumentu je informovat zákazníky o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jaké jsou lhůty pro jejich uchovávání, jaká jsou práva zákazníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dále o existenci profilování a automatizovaného rozhodování. Tento dokument je dostupný v sídle NUVYS FOOD s.r.o.. Specifické Smluvní dokumenty mohou v závislosti na povaze konkrétního smluvního vztahu blíže specifikovat způsob a rozsah zpracování osobních údajů.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je NUVYS FOOD s.r.o., se sídlem Mankovice 138, 742 35 ODRY, IČO: 253 88 495, DIČ: CZ25388495, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17741 (dále jen „Správce"). Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro účely uzavření a správy kupní smlouvy, plnění smluvních i zákonných závazků z ní plynoucích a jednání o změně smlouvy. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu vyžadovaném smlouvou či právními předpisy je povinné, v případě neposkytnutí osobních údajů může být odepřeno poskytnutí služby.

Bez souhlasu zákazníka může Správce osobní údaje v přiměřené míře zpracovávat i pro účely přímého marketingu (oprávněný zájem). Za tímto účelem budou zpracovávány jen kontaktní a identifikační údaje pro doručení marketingového sdělení. Zákazník má právo se zpracováním dle tohoto odstavce vyslovit nesouhlas, a to komunikačními prostředky uvedenými v tomto dokumentu.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme jenom od Vás.

4. DOBA UKLÁDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje máme uložené po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a podle obecných promlčecích lhůt.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny:

veřejným orgánům, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánu dohledu apod., a to buď na vyžádání, nebo z vlastního rozhodnutí Správce (např. v případě, že má podezření ze spáchání trestního činu nebo přestupku), avšak vždy pouze v rozsahu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Správce, které jsou pověřeny k plnění smluvních a zákonných povinností Správce, přičemž tyto jsou vždy zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu v jakém je zavázán Správce (např. auditoři, advokáti, externí daňoví poradci), to vše za výše uvedenými účely zpracování osobních údajů,

6. VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník má právo se kdykoli obrátit na Správce a požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů a přístup k nim. Dále má právo na výmaz, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.

Uvedená práva může zákazník uplatnit osobně v sídle Správce, e-mailem na objednavky@fiteat.cz nebo písemně na adrese: NUVYS FOOD s.r.o., Mankovice 138, 742 35 ODRY. Zákazník se v případě porušení povinností Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů může rovněž obrátit se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů .

7. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nevyužívá v rámci svých procesů automatizované informační systémy a profilování.

Vyzkoušejte a uvidíte

Každý den vám přivezeme až pět porcí zdravého a chutného jídla.

Objednat